Ma-V: 09-18       Za: 10-17

ALGEMENE VOORWAARDEN

Garantie
Voor nieuwe producten wordt 1 jaar garantie verleend. SAFRAN BVBA waarborgt de verkochte goederen en het materiaal tegen iedere constructiefout gedurende een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Deze waarborgclausule is niet toepasselijk voor normale slijtage van onderdelen. Zijn eveneens niet onder waarborg: alle defecten ten gevolge van slechte onderhoud, onoordeelkundig of bruut gebruik van de meuebelen. Deze waarborgperiode van één jaar op nieuwe meubelen, kan eenzijdig verminderd worden en dit waneer zulks aan SAFRAN BVBA wordt opgelegd door de leveranciers.
Tussenkomsten hebben plaats op werkdagen van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden.
Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

Overeenkomsten
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, die blijkt uit de schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever danwel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst. Wijzigingen of aanvullingen op de tot stand gebrachte overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden ingediend en dienen door ons op bovengemelde wijze te worden aanvaard.

Bestellingen
De bestellingen gedaan door de koper zal enkel geldig zijn wanneer ze aanvaard is door SAFRAN BVBA. Deze aanvaarding houdt de afsluiting van de overeenkomst in.  De bestelling is onherroepelijk voor de koper, en mag onder geen beding door de koper worden vernietigd, zelfs voor aanvaarding door SAFRAN BVBA. De koper stort op ons rekening, betaalt met bancontact of betaalt cash op voorhand 30% of het volledige bedrag van de totale prijs van de bestelling. De betaling van dit voorschot of volledig bedrag geldt als bevestiging van de bestelling.

Aansprakelijkheid
Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Gebruikte goederen / Outlet (tweedehands, Outlet)
Goederen die niet fabrieksnieuw zijn worden door ons als gebruikte goederen aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de verkoop. Een aankoop van een tweedehands product betekent dan ook dat de koper elke zichtbare gebrek accepteert, zodat deze na verkoop geen aanleiding kan geven voor terugname van het goed.

  

Installatie en aansluiting
De opgegeven prijzen zijn exclusief installatie, tenzij anders vermeld op de koopovereenkomst. 

Betaling

Betaling bij levering kan enkel in CASH (tot €3000) of met BANCONTACT (bij levering met eigen transport).  Bij gebruik van externe transportdiensten dient het volledig bedrag via vooruitbetaling betaald te worden.

Vooruitbetaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.Indien wij genoodzaakt zijn onze vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan twee weken vanaf de dag uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van incasso, waaronder mede begrepen het salaris van de door ons ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in recht als buiten rechte, ten laste van de opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Belgische Orde van Advocaten wordt geadviseerd, bij procedures te vermeerderen met het geliquideerd salaris volgens het geldend tarief. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Prijzen
De informatie, producten, diensten en prijzen op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. SAFRAN BVBA doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt. De firma behoudt zich het recht voor om alle prijzen, vermeld op de website, op elke moment te wijzigen.

Betalingsachterstand
Alle betalingsachterstand geeft automatisch aanleiding tot de eisbaarheid van de verschuldigde bedragen en de toegekende korting met voorbehoud van de kosten.
Deze kosten bevatten namelijk een verhoging van 10% van het verschuldigde bedrag ter vergoeding van de administratieve kosten en dit met een minimum van 65€.

Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven, ook na aflevering, ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Leveringstermijn
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Een boete voor het overschrijden van het levertermijn is niet ter sprake, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
Indien een van de bestelde producten niet op voorraad is, wordt deze op backorder geplaatst en wordt dit, eens het beschikbaar is bij onze leveranciers, naar de opdrachtgever geleverd of wordt dit afgehaald door de opdrachtgever. Als een van de producten niet op voorraad is bij onze leverancier, en daarom iets later dan de afgesproken leverdatum wordt geleverd, zal dit op geen enkel wijze recht geven op een korting of boete in voordeel van de opdrachtgever.

Leveringskosten
Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van de opdrachtgever.

Overmacht
Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten onze invloedssfeer ligt. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en / of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en / of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen waarvan wij afhankelijk zijn voor de fabricage en / of levering van de producten.

Levering
De aangekochte goederen worden, als de deur breed genoeg is, tot de gelijkvloers gebracht. Indien de goederen niet door de deur passen, wordt het aangekochte goed voor de buitendeur geplaatst. Indien onze werknemers dan toch uit goede wil de aangekochte producten door de raam of door enig ander plaats dan de deur binnen vervoeren, zijn wij niet verantwoordelijk voor gedane schade aan de geleverde goederen,  interieur of exterieur of enig ander eigendom van de opdrachtgever. Aflevering / risico
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.

Terugname en omruiling
Bij annulatie van een standaard bestelling wordt er een bedrag in rekening gebracht aan de opdrachtgever ter compensatie van onze kosten, dat een waarde heeft overeenkomend met 30% van het netto verkoopprijs van de totale producten waarvoor een annulatie/annulering is ingediend. Bij annulatie van een bestelling met op maat bestelde artikelen, wordt 50% van netto verkoopprijs in rekening gebracht.
Omruiling (niet gebruikt en in de originele verpakking en dit ten laatste 5 werkdagen na leveringsdatum) geeft aanleiding tot een waardevermindering van het product. Deze waardevermindering bedraagt 20% van het netto verkoopprijs van het desbetreffende product.

Reclames
De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet wat de door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 24 uren na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. In afwijking van het hiervoor gestelde zijn bij internationale transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving van de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te Brussel danwel de kantonrechter.

IN
ONDERHOUD

Deze website is in onderhoud. Klik op de knop om naar de originele website te gaan.